Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IE can log me in to Daily Mail site but firefox cannot, gives wrong username or password.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 98 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Until a few days ago I could log in to the daily mail site with either firefox or IE, now I can only log in with IE, firefox gives the message invalid user name/password.

Giải pháp được chọn

That issue can be caused by corrupted cookies.

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That issue can be caused by corrupted cookies.

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"