Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox taken over by Windows Secure Kit 2011

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Borian

more options

Whilst using Firefox I continually get a Popup that tells me Windows SecurevKit 2011 has found errors in my systems and wants permission to search my system to eradicate errors.

runningt Malwarebytes does not remove the problem.

Giải pháp được chọn

Hi,

You have a problem with a fake anti-virus. It's causing fake errors and trying to get your premission so it can take over your computer. Only thing you can do is try to remove it. You can view this and try to use that to remove it.

I hope you success with this, Borian!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You have a problem with a fake anti-virus. It's causing fake errors and trying to get your premission so it can take over your computer. Only thing you can do is try to remove it. You can view this and try to use that to remove it.

I hope you success with this, Borian!