Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to turnoff toolbar pup-up descriptions when mouse hovers over buttons and tabs?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vivek

more options

Already tried disabling all add-ons in safe mode.

Thank you

Được chỉnh sửa bởi ffhelpplease vào

Giải pháp được chọn

Hi,

Please try setting browser.chrome.toolbar_tips to false in Firefox about:config

about:config Entries

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

Please try setting browser.chrome.toolbar_tips to false in Firefox about:config

about:config Entries