Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a Firefox 10.0.2 how can I keep my bookmarks permanetly visible in a side bar?

  • 4 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 129 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't activate a side bar in the latest version of Firefox

Giải pháp được chọn

{ Ctrl + B } opens and closes the Bookmarks Sidebar
As long as you keep the Sidebar open when you close Firefox, it should be there the next time you open Firefox. If not, the localstore.rdf file in your Profile folder is partially corrupt.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

So you want to add the bookmarks in your bar where are the folders "Most Visited" and "Latest Headlines". Am i right?

more options

Giải pháp được chọn

{ Ctrl + B } opens and closes the Bookmarks Sidebar
As long as you keep the Sidebar open when you close Firefox, it should be there the next time you open Firefox. If not, the localstore.rdf file in your Profile folder is partially corrupt.

more options

Thank you Ctrl+B is a solution!

more options

See also View > Sidebar > Bookmarks (Ctrl+B)

Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the Menu Bar is hidden.