Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After Firefox updaties computer says restart, repeatetly.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My friends computer updated Firefox to ver 10. It now repeatlety says it has to reboot. Ater reboot it says the same, How do i solve it?

Giải pháp được chọn

Try to run the Firefox program once as Administrator (right-click firefox.exe: Run as Administrator).

If that doesn't solve the problem then remove the Firefox program folder (C:\Program Files\Mozilla Firefox\) to do a clean reinstall.

Download a fresh Firefox copy and save the file to the desktop.

Uninstall your current Firefox version, if possible.

  • Do NOT remove personal data when you uninstall the current version or you lose your bookmarks and other data because all profile folders will be removed.

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

Your bookmarks and other profile data are stored elsewhere in the Firefox Profile Folder and won't be affected by a reinstall, but make sure that you do not select to remove personal data if you uninstall Firefox.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try to run the Firefox program once as Administrator (right-click firefox.exe: Run as Administrator).

If that doesn't solve the problem then remove the Firefox program folder (C:\Program Files\Mozilla Firefox\) to do a clean reinstall.

Download a fresh Firefox copy and save the file to the desktop.

Uninstall your current Firefox version, if possible.

  • Do NOT remove personal data when you uninstall the current version or you lose your bookmarks and other data because all profile folders will be removed.

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

Your bookmarks and other profile data are stored elsewhere in the Firefox Profile Folder and won't be affected by a reinstall, but make sure that you do not select to remove personal data if you uninstall Firefox.