Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CANNOT REMOVE SWEET/IM FROM TOOLBAR ETC

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 676 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vivek

more options

Sadly the emoticons software was installed on my computer. Sometime ago I removed the installation and thought I had deleted it, but there must be some remnants. I cannot get rid of it from the Firefox toolbar. It overrides all attempts to change it.

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to identify and remove the toolbar via Tools (Alt + T) > Add-ons > Extensions/Plugins (on the left). Please note that some add-ons may have more than one entry. You may also have to remove it from the OS Control Panel > Programs and Features.

You can also try to Reset toolbars and controls: and Make Changes and Restart in the Safe Mode startup screen.

Troubleshooting Extensions and Themes

Uninstalling Add-ons

Uninstalling Toolbars

Cannot Uninstall Add-on

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to identify and remove the toolbar via Tools (Alt + T) > Add-ons > Extensions/Plugins (on the left). Please note that some add-ons may have more than one entry. You may also have to remove it from the OS Control Panel > Programs and Features.

You can also try to Reset toolbars and controls: and Make Changes and Restart in the Safe Mode startup screen.

Troubleshooting Extensions and Themes

Uninstalling Add-ons

Uninstalling Toolbars

Cannot Uninstall Add-on