Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

recent update ot firefox pushed tonight: request from security for permission: no update page shows: slimed?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mrbles

more options

running windows 7; msf security essentials, kept up to date. do I have concerns. running obvious scans now. do not recall request for update permission before (know i granted permission)

Giải pháp được chọn

We having a experimental silent update feature which developer experiment on newer version.See:

this feature will mostly come on Firefox 12.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

We having a experimental silent update feature which developer experiment on newer version.See:

this feature will mostly come on Firefox 12.

more options

Rational for new feature appreciated - try not to trigger previously granted permissions in security software requested.