Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my cursor wont change to a hand to sign in or log in on any site

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I can surf all websites and click on subjects but cannot click on anything at the top tool bar- for example i can surf and click ebay but cannot click on my ebay or sell item the cursor will not change to a hand. I can only do a general surf on any site

I can surf all websites and click on subjects but cannot click on anything at the top tool bar- for example i can surf and click ebay but cannot click on my ebay or sell item the cursor will not change to a hand. I can only do a general surf on any site

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Both the Yahoo! Toolbar extension and the Babylon extension have been reported to cause an issue like that. Disable or uninstall those add-ons.

   * https://support.mozilla.com/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes