Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I had the orange, rectangular FF button in the top left of the home page & lost it again HELP!

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ellsler13

more options

What is so strange about the phrase "rectangular, orange Firefox button"??? It is a relatively new feature and you can access several functions by clicking on it....I had it on my window...now it no longer is there....what other details can I give????

Giải pháp được chọn

Hi ellsler13,

You should take a look at the Firefox Button Knowledge Base article. It will show you how to turn the button back on. Don't worry, nothing is broken. It is just a setting.

Hopefully this helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi ellsler13,

You should take a look at the Firefox Button Knowledge Base article. It will show you how to turn the button back on. Don't worry, nothing is broken. It is just a setting.

Hopefully this helps!

Được chỉnh sửa bởi Matt_G vào

more options

Thanks, guy.....working fine now! Bill Fleck