Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Back button missing in 10.0.1

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi capsterful

more options

I just upgraded to 10.0.1 and my back arrow is always gray...I don't have a back button. Any ideas? I will look for a keyboard alternative in the meantime.

Giải pháp được chọn

core-el -Thank you for your reply, but a restart of the browser fixed it. I didn't see an option to mark it solved but now I will based on your response.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance/Themes).


A possible cause is a problem with the file places.sqlite that stores the bookmarks and the history.

more options

Giải pháp được chọn

core-el -Thank you for your reply, but a restart of the browser fixed it. I didn't see an option to mark it solved but now I will based on your response.