Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hi how do I disable safe mode to allow add ons to work thanks

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6207 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

hi firefox seems to be in safe mode and all addons are disabled. how do I change this setting

Giải pháp được chọn

Just restart again normally, without pressing the shift key.

You may need to close down firefox and wait, or killing the process including any plugincontainer.exe or simply do a full power down restart.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Just restart again normally, without pressing the shift key.

You may need to close down firefox and wait, or killing the process including any plugincontainer.exe or simply do a full power down restart.

more options

thank you problem now solved...easy when you know how!

more options

Glad it worked.
All prblems are hard untill you find the answer.