Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have FF 10.0 and cannot name/rename a new folder i create, i use windows xp professional and this is a recent problem

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

when i go to create a new folder in "bookmarks menu" the folder opens w/ editing bar, but within 2 seconds closes w/ New Folder tag and i am unable to go back in "show all bookmarks" and there is no "rename" option