Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My left click mouse does not work in certain areas of frefox 10.0. Help

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

In certain areas of Firefox 10,0 the left click on my touch pad does not work

Giải pháp được chọn

Both the Yahoo! Toolbar extension and the Babylon extension have been reported to cause an issue like that. Disable or uninstall those add-ons.

   * https://support.mozilla.com/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Both the Yahoo! Toolbar extension and the Babylon extension have been reported to cause an issue like that. Disable or uninstall those add-ons.

   * https://support.mozilla.com/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes