Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Game homepage has advertising column that blocks starting the game

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi meowmom

more options

I have two favorite games whose homepages I saved as shortcuts on my laptop. Before I switched to Firefox, I could start a game immediately upon entering the site. Now, whenever I pull the games up, a column of annoying ads shows up on the left side of the screen, blocking access to the start button for the free game. I have been unable to find a way to remove this column.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Worked like a charm! You folks ROCK! Thank you, and enjoy the rest of your day.