Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When the download window appears, either through an actual download, or just activating it via CTRL+J, Firefox hangs.

  • 3 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vivek

more options

Everytime I download, or just activate the download window (Ctrl+J) Firefox will slow down, and then hang.

I have changed the download location and download settings several times already.

I also was able to click the "clear list" button in the download window before it slowed and hanged on me.

Everytime I download, or just activate the download window (Ctrl+J) Firefox will slow down, and then hang. I have changed the download location and download settings several times already. I also was able to click the "clear list" button in the download window before it slowed and hanged on me.

Giải pháp được chọn

Hi,

Please also try deleting the downloads.sqlite in the Firefox Firefox Profile Folder after exiting Firefox. You can also open the folder through Firefox Help (Alt + H) > Troubleshooting Information > Open Containing Folder.

Firefox Profile Files

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

Please also try deleting the downloads.sqlite in the Firefox Firefox Profile Folder after exiting Firefox. You can also open the folder through Firefox Help (Alt + H) > Troubleshooting Information > Open Containing Folder.

Firefox Profile Files

more options

Wow! This solved it Instantly! Thanks for the quick reply!

more options

You are welcome :)