Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sometimes I close Firefox then try to open it again. Message "Firefox still running" However, it is not visible. Must reboot to get it to run again.

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pointer

more options

sometimes I can find it under the processes tab in the task manager and end process, and sometimes I cannot.

Running windows xp

Giải pháp được chọn

Have a look at

You may need to make further investigations if the problem re-occurs or persists

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Have a look at

You may need to make further investigations if the problem re-occurs or persists

more options

I know how to deal with the problem now. Thanks