Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am trying to remove the "google search" box before their new changes go into effect. Only find reinstall. I don't want google prying into my life.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

windows 7 pro system

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

From what I have read last night, Google searches won't be affected by those changes as long as you aren't logged into a Google services account.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Search+bar
See - Removing a search engine

more options

You can also clear the Google cookies regularly to reset stored data and get a new user id.