Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I try to go to certain French websites, I get a very long dropdown warning so long, it is impossible to see the end, where there is a button to click to say OK, I understand, let's see the website.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Need to get to the bottom of this warning, or make them shorten it.

Giải pháp được chọn

What kind of warning is that?

It it a warning from that website or a warning from Firefox?

You can usually confirm with the Enter key and abort (cancel) such a window with the ESC (Escape) key.


Can you attach a screenshot?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot and make sure that you do not exceed the maximum file size (1 MB).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

What kind of warning is that?

It it a warning from that website or a warning from Firefox?

You can usually confirm with the Enter key and abort (cancel) such a window with the ESC (Escape) key.


Can you attach a screenshot?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot and make sure that you do not exceed the maximum file size (1 MB).