Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I press the plus sign for email contacts, it says there are no contacts, but the list is intact.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mscprindle

more options

When I try to compose an e-mail, I cannot get to my contacts list to pull the address. It says there are no contacts, but when I open the contacts tab, it is full. It also does not recognize contacts if a begin to type in an address. At the same time, it stopped tracking my correct city on yahoo for news. It jumps around to a different home city each time, but when I check the correct home city is listed.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Perform the suggestions mentioned in the following articles:

Check and tell if its working.

more options

Yea! It worked. Thanks a bunch!