On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No access to ebay due to web browser settings blocking cookies.

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rock1637

more options

I have Windows 7 and use Firefox. All of a sudden when I try to sign in on one of my computers to ebay a window pops up and tells me "Your web browser settings are blocking cookies"--therefore I can`t sign in. My other computers do not have this problem. I have changed no cookie settings in the Options/Privacy section. What did I screw up and how can I correct it?

I have Windows 7 and use Firefox. All of a sudden when I try to sign in on one of my computers to ebay a window pops up and tells me "Your web browser settings are blocking cookies"--therefore I can`t sign in. My other computers do not have this problem. I have changed no cookie settings in the Options/Privacy section. What did I screw up and how can I correct it?

Giải pháp được chọn

Hi rock1637-

Here is an article with information on troubleshooting issues with cookies:

Cookies - Information that websites store on your computer

Hope that helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi rock1637-

Here is an article with information on troubleshooting issues with cookies:

Cookies - Information that websites store on your computer

Hope that helps.

more options

Thanx. Problem seems to be solved.