Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the tabs disappeared at the top, and when I move the mouse up to the top, they do not reappear and I am stuck on the page!

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 25093 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Blake Moore

more options

the tabs recede into the top of the screen, along with the toolbar. sometimes, when I move the mouse up to the top, the tabs and toolbar reappear, but sometimes it gets stuck and I am stuck without the toolbar. I can only navigate from the page I am on. I am not the most computer savvy but I am good at following directions! so if you could instruct me how to adjust the settings so the tabs and toolbar remain permanently at the top of the screen, I would really appreciate it, thank you.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hit F11.

more options

Click View->Toolbars and make sure "Navigation Toolbar" is selected.