Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I download and use TWO versions of Foxfire at once? I teach online, using Blackboard & my university requires me to use Firefox 3.6 for Blackboard to fully function, but want to use the latest version for personal use.

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dwebster

more options

Is it possible to download the latest version, while still keeping the 3.6 version on my computer as well? I use Windows XP – thanks in advance for any help.

Giải pháp được chọn

Hey dwebster,

You might want to consider running the older version on a USB Stick with PortableApps. That way you'll still be able to run the latest version for your day to day activities.

Hopefully this helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hey dwebster,

You might want to consider running the older version on a USB Stick with PortableApps. That way you'll still be able to run the latest version for your day to day activities.

Hopefully this helps!

Được chỉnh sửa bởi Matt_G vào

more options

Thanks Matt_G - that works great.....I really appreciate your help!