X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox will not update on my compter and I have tried about 3 times????

Được đăng

I have tried about 3 times to update Firefox, it goes through the motions and I'm still left on the old 3.6 version????

I have tried about 3 times to update Firefox, it goes through the motions and I'm still left on the old 3.6 version????

Giải pháp được chọn

Perform the suggestions mentioned in the following article:-

-> Software Update not working properly

Check and tell if its working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Bất cứ khi nào Firefox được mở lên

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • npdnu
  • npdnupdater2
  • Default Plug-in
  • Shockwave Flash 10.0 r22
  • Adobe Acrobat Plug-In Version 7.00 for Netscape
  • Windows Multimedia Services DRM Store Plug-In
  • Network Object Plugin
  • Npdsplay dll

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 GTB7.1

Thông tin chi tiết

Hasan 469 giải pháp 5600 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Perform the suggestions mentioned in the following article:-

-> Software Update not working properly

Check and tell if its working.

Perform the suggestions mentioned in the following article:- -> Software Update not working properly * http://kb.mozillazine.org/Software_Update#Software_Update_not_working_properly Check and tell if its working.