Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to upgrade my Firefox version 2.0.0.20. My Mac system version is 10.3.9. Newest update won't work. What can I do?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I want to upgrade my Firefox version 2.0.0.20. My Mac system version is 10.3.9. Newest update won't work. What can I do?

I want to upgrade my Firefox version 2.0.0.20. My Mac system version is 10.3.9. Newest update won't work. What can I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Nothing - Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OSX 10.3.9 and earlier versions.