Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

facebook search blue bar/search box has a red 3 to the left side of it and nothing responds

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

In face book search box in the blue bar at top a red 3 appears to the left and nothing responds

In face book search box in the blue bar at top a red 3 appears to the left and nothing responds