Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Websites show dates in American format - if I use Internet Exporer the dates show correctly in English format.

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 6929 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hall.keith

more options

I am running FF 3.6.25 on Windows 2000. My Windows locale and date format are correctly set to UK.

When I go to a site that has a date column, the date is formatted wrongly in American style (e.g. 12/30/2011). If I use Internet Explorer to reach the same sites the date is correctly formatted in British style (e.g. 30/12/2011). How can I set the display style within Firefox?

With thanks for any advice you can offer.

Keith

Giải pháp được chọn

You can check the order of the installed Languages and make sure that en-GB is on top..

  • Tools > Options > Content > Languages
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can check the order of the installed Languages and make sure that en-GB is on top..

  • Tools > Options > Content > Languages
more options

Yes, that worked. My languages list had English at the top but I had not known there was also an en-GB. I added it to the list and moved to the top.

Thank you.