Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home screen initially appears in text.

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi leckers

more options

I have the BBC News set as my Homepage. (http://www.bbc.co.uk/news/ ) There has not been any problem on earlier Firefox versions, but now, on first selection after booting up computer the homescreen appears only in 'text'. If I hit the 'home' icon/button in the toolbar, the homescreen then appears correctly. Alternatively, if I hit the 'refresh' button the homescreen then appears correctly. All other opening screens open correctly. The BBC also opens correctly if set as the homescreen on Opera, Chrome, Safari or IE9 - all without the problem. Ideas? Thanks.

I have the BBC News set as my Homepage. (http://www.bbc.co.uk/news/ ) There has not been any problem on earlier Firefox versions, but now, on first selection after booting up computer the homescreen appears only in 'text'. If I hit the 'home' icon/button in the toolbar, the homescreen then appears correctly. Alternatively, if I hit the 'refresh' button the homescreen then appears correctly. All other opening screens open correctly. The BBC also opens correctly if set as the homescreen on Opera, Chrome, Safari or IE9 - all without the problem. Ideas? Thanks.

Giải pháp được chọn

Try clear cookies & cache :

Firefox cannot load certain websites


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try clear cookies & cache :

Firefox cannot load certain websites


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

more options

Solved. Thank you. I emptied all history and cache and it seems to have done the trick.