Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do downloads finish early on firfox 9.0.1 on Windows 7? I click download, it proceeds, and claims to complete. When I open the file it has only been partly downloaded.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I am on Windows 7, firefox version 9.01.

I click to download a file, it states that the file has finished downloading. However, when I go to the file and open it (such as a video) it has only been partially downloaded.