Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox 8.0 maximize to both monitors?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I updated from Firefox 2.0 to 8.0. I have a Colorgraphic 2 monitor setup. When I maximize FF 8.0, it maximizes to both monitors. My other programs and FF 2.0 did not do this. My multi-screen software is set so maximizing only takes place in the monitor where the curser is, not both. It's like FF 8.0 ignores the multi-screen software rules. Can this be fixed?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Jumping from Firefox 2 to Firefox 8 was a very big jump, you skipped 7 versions, and your Profile may be partially b0rked. Try a new Profile and see how it works.

http://kb.mozillazine.org/Creating_a_new_Firefox_profile_on_Windows