Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I export Bookmarks to Chrome?

 • 6 trả lời
 • 11 gặp vấn đề này
 • 9562 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi rsposato

more options

I cannot find a way to export my current list of firefox bookmarks to Chrome, has anyone found a way to do it?

Giải pháp được chọn

OK. Here's another way to do it:

-> Export your Firefox Bookmarks

Open Google Chrome

 • click the Customize and Control Google Chrome button -> go to Bookmarks section and click Bookmarks Manager
 • Import Bookmarks Manager window will appear
 • click the Organize button and click Import Bookmarks from HTML file
 • provide the location of the earlier saved .html bookmarks file and click Open

Check and tell if its working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Open Google Chrome

 • click the Customize and Control Google Chrome button (a tool-like icon as shown in attached screenshot) -> go to Bookmarks section and click Import Bookmarks and Settings...
 • Import Bookmarks and Settings... window appears -> in the From field select Mozilla Firefox -> under select Items to import: place checkmark on Favorites/Bookmarks -> click Import button

Check and tell if its working.

Được chỉnh sửa bởi Hasan vào

more options

I tried that, when I did the only things that came up in the field area was Microsoft Inernet Explorer and Google Toolbar, Firefox was not available for selection.

more options

Giải pháp được chọn

OK. Here's another way to do it:

-> Export your Firefox Bookmarks

Open Google Chrome

 • click the Customize and Control Google Chrome button -> go to Bookmarks section and click Bookmarks Manager
 • Import Bookmarks Manager window will appear
 • click the Organize button and click Import Bookmarks from HTML file
 • provide the location of the earlier saved .html bookmarks file and click Open

Check and tell if its working.

more options

That one worked, thanks for your help.

more options

To help other users find solutions, click on the "Solved It" button Next to the Reply that BEST solved your Question

DO NOT click "Solved It" next to this reply

Được chỉnh sửa bởi Hasan vào