Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot restore a saved json file

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

I backed my bookmarks as a json file on flashdrive as I had to reinstall windows 7. Now it will not let me restore the file back into bookmarks. It says "unable to process the backup file"

I backed my bookmarks as a json file on flashdrive as I had to reinstall windows 7. Now it will not let me restore the file back into bookmarks. It says "unable to process the backup file"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This could be a problem with the file places.sqlite

-> Locked or Damaged places.sqlite

-> Unable to Process the Backup file - Firefox

Check and tell if its working.