Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when searching with Google how can I limit site to UK ones only

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When using Google search, how can I by default limit reply to UK sites only?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi,

If you are not signed in to any of the Google services, you can try going to http://www.google.co.uk/ and in the search results page click Pages from the UK on the left.

more options

Add Google UK search engine to your search bar: http://mycroft.mozdev.org/google-search-plugins.html

more options