Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My e-mail font is too small to read. how do I get it back to legible size? All other screens are ok.

  • 2 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 11233 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mklo

more options

I must have accidentally clicked the mouse somewhere on the toolbar. All of a sudden , the whole page was in minute print.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Reset the zoom for that page.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Page+Zoom

more options

Thanks. That worked!