Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I downloaded 9. version and it is not in my add/remove file

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I get a message saying thank you for downloading 9.0 version but when I look in my add/remove area 3.6 is still there. what do I do. If I need to remove 3.6, I need very specific instructions as I'm not computer savy.

I get a message saying thank you for downloading 9.0 version but when I look in my add/remove area 3.6 is still there. what do I do. If I need to remove 3.6, I need very specific instructions as I'm not computer savy.

Tất cả các câu trả lời (1)