Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes repeatedly on some web sites after last update

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Firefox started crashing frequently on different web sites after recent update. Always on the same sites. All FF plug-ins and Windows Vista are up to date.