Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I select a new tab it calls up a blank screen and I have to click my home button to initiate the browser (home page). What can I do to make it go directly to my home page every time I open a new tab?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I select a new tab it calls up a blank screen and I have to click my home button to initiate the browser (home page). What can I do to make it go directly to my home page every time I open a new tab?

When I select a new tab it calls up a blank screen and I have to click my home button to initiate the browser (home page). What can I do to make it go directly to my home page every time I open a new tab?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Middle-click the Home button.

or install this extension
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/new-tab-homepage/