Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I disable the 'First Run' and 'Whats New' pages from showing after updating Firefox for all users that log onto a system.

 • 1 trả lời
 • 4 gặp vấn đề này
 • 16814 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am a system administrator and need a way to set a global preference to not open the Whats New and first run pages. I found the browser.startup.homepage_override.mstone preference in the user profile but want to be able to set this globally.

Giải pháp được chọn

Use a mozilla.cfg file in the Firefox program folder to lock prefs or specify default values.

Place a file local-settings.js in the defaults\pref folder where you also find the file channel-prefs.js to specify using mozilla.cfg.

pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
pref("general.config.obscure_value", 0); // use this to disable the byte-shift

See:

You can use these functions in mozilla.cfg:

defaultPref(); // set new default value
pref();     // set pref, but allow changes in current session
lockPref();   // lock pref, disallow changes

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Use a mozilla.cfg file in the Firefox program folder to lock prefs or specify default values.

Place a file local-settings.js in the defaults\pref folder where you also find the file channel-prefs.js to specify using mozilla.cfg.

pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
pref("general.config.obscure_value", 0); // use this to disable the byte-shift

See:

You can use these functions in mozilla.cfg:

defaultPref(); // set new default value
pref();     // set pref, but allow changes in current session
lockPref();   // lock pref, disallow changes