Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My old Mozilla homepage looked similar to Google with search bar in middle of page. Now it has info and other things listed.

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 70 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi grizzie

more options

I just got my computer repaired and had to download Mozilla again. I used to have a page that was plain with the firefox symbol and a search bar in the middle of page similar to Google. Now the page just has firefox info on it and other things. No search bar in middle. How do I get the old page back? Thank you, Olivia Grizzle

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thanks for your help. I have my old homepage back again.