Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have installed vr. 9.0.1 but start page insists this is not the latest version

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi barryr

more options

My Firefox start page said "You're not on the latest version of Firefox. Upgrade today to get the best of the Web!I downloaded the latest version of Firefox from Mozilla.com". I used the link to download and save and run. After installing it the Firefox start page still said "You're not on the latest version of Firefox. Upgrade today to get the best of the Web!" How do I get rid of this annotation? It is annoying to see it every time I use Firefox.

Giải pháp được chọn

Hi barryr,

You may see that message below the Google search box on www.google.com/firefox which is the old Firefox default home page. That page is no longer being maintained by Google.

You should try changing your home page to:

about:home

If you don't know how to change the home page, you should take a look at the Knowledge Base article How to set the home page.

Hopefully this helps

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi barryr,

You may see that message below the Google search box on www.google.com/firefox which is the old Firefox default home page. That page is no longer being maintained by Google.

You should try changing your home page to:

about:home

If you don't know how to change the home page, you should take a look at the Knowledge Base article How to set the home page.

Hopefully this helps

more options

Thanks Matt_G That answered the question, but was not quite the solution I wanted as I like having Google at startup, so I have made www.google.co.uk/ my home page.