Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since updating I get message - load: TypeError: Components.classes['@checkpoint.com/XPCOMTrustCheckerMozilla/TrustCheckerMozilla;1'] is undefined - and while I cannot get into any thing that uses Java i.s. playing games on Pogo

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SafeBrowser

more options

Need help - thanks

Giải pháp được chọn

You already have an answer at your earlier post on the same topic --> https://support.mozilla.org/en-US/questions/910488

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You already have an answer at your earlier post on the same topic --> https://support.mozilla.org/en-US/questions/910488