Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have FF 3.6.25 and would like to sync with 9.0.1 on another computer

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi budrick

more options

I am using Firefox 3.6.25 (osx 10.4.11) on an old computer and would like to export / sync my settings (bookmarks, passwords) to a new computer running Firefox 9.0.1 (osx 10.7.2) any ideas?

Giải pháp được chọn

In the Firefox menu bar, click "Help" and select "Troubleshooting Information". The about:support page will open.

   Under "Application Basics", click on "Open Containing Folder" (Windows and Linux) or "Show in Finder" (Mac OS).

Now, copy the contents of this folder. Now drop it on something like a usb stick in a new folder. Open the profile folder on the new computer with firefox on with the steps in the first paragraph one again, and move the folder you copied earlier inside, only the contents though. Not the actual folder on your usb stick. If you get asked if you want to replace, click yes. Now, restart firefox and your bookmarks should come up.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In the Firefox menu bar, click "Help" and select "Troubleshooting Information". The about:support page will open.

   Under "Application Basics", click on "Open Containing Folder" (Windows and Linux) or "Show in Finder" (Mac OS).

Now, copy the contents of this folder. Now drop it on something like a usb stick in a new folder. Open the profile folder on the new computer with firefox on with the steps in the first paragraph one again, and move the folder you copied earlier inside, only the contents though. Not the actual folder on your usb stick. If you get asked if you want to replace, click yes. Now, restart firefox and your bookmarks should come up.

more options

Works like a charm, thanks a million, made my day