Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I used to be able to type my search string in the Address Line and Google sdearch produced results. Aftrer my last firefox update, it turned into BING. I HATE Bing. I want Google back. How do I change this back to google or other search engine????

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi suseadoodle

more options

(The details are in the question already)

Giải pháp được chọn

Thanks, Matt! Worked wonderfully.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi suseadoodle,

Sites like Bing, Yahoo, MSN, etc have been known to do things like this. Luckily it is an easy fix. Just take a look at this Knowledge Base article on keyword search.

Hopefully this helps!

more options

Giải pháp được chọn

Thanks, Matt! Worked wonderfully.