Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

application has failed to start because side by side

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hello, When we open up Firefox on a Windows commuter we get the following: "Application has failed to start because its side by side config. is incorrect. Please see application event log for more details" Otherwise the commuter runs well. We re-downloaded Firefox without first uninstalling the existing Firefox version.