Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tim

more options

Ever since I upgraded to the lastest version of firefox, my browser seems to crash all the time. I have tried disabling every add on or extension and themes. I have uninstalled and reinstalled with no luckbold text

Tất cả các câu trả lời (1)

more options