Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do I click to get an upgrade?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

I click on whats clickable, then I get the orange window with the I love the web picture with the bear, and there is nothing to click on. To add to it, I cant do the user name and password thing. How much more difficult can this be.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The best way for upgrade to download the version from here

and simply install.:)