Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i was a game my graphics got smaller. how do i get them back to the correct size

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was on facebook playing a game and all of a sudden my graphics got smaller and I can't see the whole game now. I don't know why this happened but its only on the gaming area not on facebook wall. What can I do to fix this?

I was on facebook playing a game and all of a sudden my graphics got smaller and I can't see the whole game now. I don't know why this happened but its only on the gaming area not on facebook wall. What can I do to fix this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Reset the page zoom on pages that cause problems.

Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the Menu Bar is hidden.