Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I get rid of mail.com toolbar completely? not just hide it

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 699 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt_G

more options

I want to totally get rid of the add on mail.com toolbar and can not figure out how. I do not just want to hide it.. any help?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi curlgirl153,

Have you tried uninstalling the addon by going to Tools > Add-ons? You can find a more detailed write up on uninstalling add-ons in the Knowledge Base article Disable or remove Add-ons.

I see you are still running an older version of Firefox as well. You should consider updating. There are a lot of benefits to running the latest version of Firefox. If you are interested, you should take a look at Update Firefox to the latest release.

Hopefully this helps!