Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox sync deleted bunch of my bookmarks for no apparent reason. How do I get it back?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I signed up for firefox sync. Uploaded my carefully collected, organized bookmarks to firefox sync server. Which took me many hours collect and organize.

I sync-ed another computer to the server and the new computer received the bookmarks properly.

But for no apparent reason, randomly, without computer use, BUNCH about 1/2 or 50 bookmarks have disappeared! On BOTH computers!

How do I get my bookmarks back? I promise not to use firefox sync again. How do I get it back?

I check the option, "upload from this computer", on the computer that had my master bookmark collection. So I can't upload a new collection.

How do I get my master bookmark list back?

I NEED it back! It took many hours!

I promise never to use firefox sync again! I learned my lesson! Please help me get my bookmarks back!

I signed up for firefox sync. Uploaded my carefully collected, organized bookmarks to firefox sync server. Which took me many hours collect and organize. I sync-ed another computer to the server and the new computer received the bookmarks properly. But for no apparent reason, randomly, without computer use, BUNCH about 1/2 or 50 bookmarks have disappeared! On BOTH computers! How do I get my bookmarks back? I promise not to use firefox sync again. How do I get it back? I check the option, "upload from this computer", on the computer that had my master bookmark collection. So I can't upload a new collection. How do I get my master bookmark list back? I NEED it back! It took many hours! I promise never to use firefox sync again! I learned my lesson! Please help me get my bookmarks back!