Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since Version 3.6.25 will no longer be supported, what do you advise?

  • 1 trả lời
  • 37 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I cannot update my version, 3.6.25, of Firefox to Firefox 4. The System Requirements exclude my computer. It has OS X 10.4.11 and a PowerPC G4 processor, ancient indee.

Does this mean I should find a non-Firefox browser? I'm not ready to buy a new computer.

Giải pháp được chọn

Support for Firefox 3.6 probably won't end until late April, so you have a while yet before needing take action.

For older Macs that aren't supported in Firefox 4+ versions, try TenFourFox for PowerPC's running Mac 10.4.11 & 10.5.8 .
http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/
http://tenfourfox.blogspot.com/
https://code.google.com/p/tenfourfox/wiki/PluginsNoLongerSupported

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Support for Firefox 3.6 probably won't end until late April, so you have a while yet before needing take action.

For older Macs that aren't supported in Firefox 4+ versions, try TenFourFox for PowerPC's running Mac 10.4.11 & 10.5.8 .
http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/
http://tenfourfox.blogspot.com/
https://code.google.com/p/tenfourfox/wiki/PluginsNoLongerSupported