Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

remember passwords for sites keeps unchecking itself after i've updated to the latest version of firefox

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 95 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ajporr

more options

saved passwords always worked until the latest update to firefox. the remember passwords for sites won't stay checked. i'll check the box & look later & the save passwords box is unchecked again.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Upgrade your browser to Firefox 9 and check

more options

That was when i started having my problems

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).

more options

I wound up doing a clean install. Seems to b working ok now. TY